Какво правим при назначаване на нов служител

Следния текст ми бе пратен от счетоводителя като напомняне, защото, нали, ние много бурно се развиваме напоследък :)

Важно е да знаете, как да назначите служител и от кой момент може да започне официално работа без да прекрачвате закона.

Служителя не може да започен работа без:

– Подписан договор

– УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ НАП за регистрацията на трудовия договор

В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на НАП.

Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Ако не е предоставил тези документи, работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя.

В съответствие с чл. 63, ал. 4 от КТ изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено. От този момент работникът или служителят започва реално да изпълнява възложената му работа и от този момент възникват за него правата за трудово възнаграждение, за трудов и осигурителен стаж, отпуски и др., оттогава започва да тече и договореният срок.

Преди да започне служителя трябва да му е проведен инструктаж за трудова безопасност. Да са осигурени безопасни условия на труд. Това всичкото го прави службата по трудова медицина.

Искрени благодарности на другарите от VP Consulting, особено за проявеното търпение към мен напоследък!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *