Инсталация на Sublime Text в Linux

Вместо да се захващам тепърва да го свалям от някъде и да го компилирам, правя следното (в терминала):

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-2
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text

Какво се случва? С първата команда вкарваме в списъка със източници за обновяване и софтуер източника на Sublime. С втората си обновяваме списъка с пакети, които можем да инсталираме от всички наши източници (включително новия) и с последната команда го инсталираме.